Работа и дете?

105
Работа и дете?

Как ги съвместява българинът

Гъвкавостта на работното време е от голямо значение за съвместяването на трудовия и семейния живот.

Резултатите от изследване на Националния статистически инситут показаха, че в България 1.26 млн. души в трудоспособна възраст (15-64 години) се грижат за свои или за други деца на възраст до 14 навършени години.

Още 437.6 хил. лица в трудоспособна възраст се грижат за болни, много възрастни, хора с увреждания и други лица на 15 и повече навършени години, нуждаещи се от грижи.

858.4 хил. родители, или 68.0%, съвместяват грижите за децата с изпълнението на трудовите си задължения. 25.6% използват услуги за гледане на деца, като за преобладаващата част от тези лица - 81.0%, продължителността на използваните услуги надхвърля 20 часа седмично.

Броят на икономически неактивните лица, които се грижат за деца на възраст до 14 навършени години, е 304.4 хил., или 24.1%, като по пол този дял е значително по-висок при жените - 33.3%, в сравнение с мъжете - 13.2%.

Според резултатите от изследването една четвърт (102.1 хил.) от грижещите се за деца незаети лица биха работили при наличие на подходящи услуги за гледане на деца.

От лицата, грижещи се за възрастни, 59.8% са заети, 8.5% - безработни, а 31.7% са лица извън работната сила, посочва profit.bg.

От общия брой на наетите лица на 15 - 64 навършени години, които се грижат за деца на възраст до 14 навършени години или за възрастни, 91.1% работят при фиксирано начало и край на работното време (определени от работодателя), а само 8.9% имат по-гъвкава форма на работното време.

От наетите, грижещи се за деца или възрастни и работещи на фиксирано работно време, 13.8% посочват, че обикновено имат възможност, при необходимост, да променят работното си време по семейни причини (вкл. грижи за деца или за възрастни, хора с увреждания, болни), 36.2% могат да направят това по изключение, а 50.0% считат това за невъзможно.Добави коментар