Одобриха новия образователен закон

19
Одобриха новия образователен закон

Четиригодишните задължително на градина

Правителството одобри проекта на Закона за предучилищното и училищното образование. Документът предвижда от 2016-2017 г. четиригодишните деца да посещават задължително детска градина.

Целта е делът на преждевременно напускащите училище да падне под 10%, за да бъдат предпазени най-малко 20 милиона души от бедност и социално изключване, мотивират се управляващите.

Със законопроекта се въвежда още нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас), и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).Създава се нов вид училище – обединено (от І до Х клас). Така учениците ще получат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място или в близост до него. Това е облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас е друг инструмент за превенция на отпадането от училище, за идентифициране и развитие на таланта, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време.

Проектът дава възможност на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, съобразявайки се с потребностите и интересите на учениците. В тези часове децата могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.Коментари

Коментар: 1

този закон е ужасно глупав, ама накрая ще вземат да то приемат


  • 1

Добави коментар