Издръжка за нормален живот

102
Издръжка за нормален живот

Нужни са минимум 2 хил. лв. месечно на семейство

С нови 3.3% нараснаха необходимите средства за нормално съществуване в страната през първото тримесечие на 2011 г., след регистрирания ръст в края на миналата година от 6.4%. Това показват данните на Института за социални изследвания на КНСБ за издръжката на живот през месец март.

В стойностно изражение сумата достигна до 528.14 лева, което означава, че 4-членно домакинство от двама възрастни и две деца трябва да притежава 2 112 лева, за да си плаща сметките, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти.

Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 8.0% спрямо същия период на миналата година, а в стойностно изражение за едногодишен период увеличението е със 156 лева за 4-членно домакинство. Основните фактори, които повлияха върху нарастването на издръжката на живота през март 2011 г., са акцизите върху горивата и цигарите, поскъпването на храните в световен мащаб, което се отрази у нас, както и увеличението на питейната вода и услугите.

От началото на година се наблюдава непрекъснато покачване на цените на основни хранителни стоки. Поскъпването при основните храни, напитки и тютюневи изделие за първото тримесечие е 5.6%.

При нехранителните стоки и услуги средното поскъпване за тримесечието е с 1.2%, а на годишна база – с 4.8%. "Автомобилните бензини, моторни и смазочни материали" бележат нов ценови скок от средно 3.6% за тримесечието, като само при бензина е с 5.8%, а при дизеловото гориво с 6.9%. Дизеловото гориво надхвърли с над 20.7% ценовото си равнище за едногодишен период, а бензинът с 14.6%.

Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизненоважни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 199.14 лева на 1 лице, което показва ръст с 4.0% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база със 7.0%. Данните показват, че нарастват цените на жизненоважни стоки от първа необходимост, които имат висок относителен дял в потреблението на бедните домакинства.

В същото време доходите на домакинствата, по данни на НСИ, през 2010 г. бележат намаление с 1.4% спрямо предходната година. Средномесечният общ доход на лице от домакинство (318 лева) представлява 60.2% от необходимите средства за издръжка на живота.

Работната заплата продължава да бъде основен източник на доходи, като формира 50.9% от общия доход на домакинствата, но в сравнение с 2009 г. делът й е намалява с 1.3 процентни пункта. Средната заплата за страната през 2010 г. е 647 лева, което означава номинален ръст от 6.2% и реално покачване с 3.8%.

Нарастването на средната заплата е благодарение преди всичко на последователно и трайно свиване на заетостта. Средносписъчният брой на наетите лица през 2010 г. е сериозно редуциран спрямо 2009 г. - общо за страната намалението е с 12.3%, което означава около 300 хил. работници и служители. В бизнеса се задържат финансови резерви, които могат да бъдат насочени в по-голяма или по-малка степен за нарастване на средствата за фонд работна заплата.

Според КНСБ тези данни са аргумент, че е необходимо незабавно повишаване на месечната работна заплата за страната. Всяко нейно увеличение би гарантирало не само социален ефект, но и икономически. Покачването на минималната работна заплата би довело до увеличение и на близки по размер на нея отрасли, с което ще се осигури и по-голяма потребление и ще очертае възможност за по-голям ръст в икономиката.



Коментари

Коментар: 1

понякога не става въпрос дали са нужни, а дали изобщо някой може да ги има


  • 1

Добави коментар