За ученическите отсъствия

145
За ученическите отсъствия

10 дни с разрешение от директора

Учениците ще могат да отсъстват 10 дни от училище в рамките на една учебна година по уважителни причини с разрешение на директора. Това предвижда проектът за Държавен стандарт за приобщаващото образование, който беше представен от заместник-министърът на образованието Диян Стаматов, цитиран от вестник "Монитор".

Първите три дни по уважителни причини ще бъдат извинявани директно от школския шеф, а останалите 7 – отново ще са с решение на директора, но след становище на Педагогическия съвет. Досега по семейни причини бяха позволени само 3 дни отсъствия. Идеята е да се пресекат и ограничат порочните практики, при които учениците взимат фалшиви медицински бележки за отсъствия по болест. Така, например, ако на гимназист се наложи да отиде на сватба на брат си в чужбина или има семеен проблем, който го възпрепятства да бъде в клас, отсъствията му могат да бъдат извинени.

Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини, обяви заместник-министър Стаматов. Най-леката санкция е забележка, като се въвежда и нова мярка – преместване в друга паралелка.
Едва след това се пристъпва към местене в друго училище, а най-строгата санкция е минаване от дневна в самостоятелна форма на обучение. Въпреки общата рамка, училищата ще имат свобода сами да решават при колко отсъствия да изключват учениците. Така например правилата в спортните школа могат да са едни, а в езиковите гимназии – други, обясни Стаматов.

При 25% отсъствията от занятията по даден премет учениците ще отиват на изпит, предвиждат още правилата. Стандартът урежда и каква подкрепа ще получават децата със специални образователни потребности. При необходимост в училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти. Ще има помощник на учителя. Документът урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от училище.

Заложени са допълнителни часове по български език, за тези ученици, които не го знаят или пък имат затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има за децата, които не получават такава от семейството си. Стандартът предвижда и подкрепа за децата с изявени дарби - за осигуряване на квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал. Предвидена е, обаче и помощ в друга посока – да не изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др.

В този стандарт се залагат и дейности за създаване на добър психоклимат в училище - превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия. Регламентирана е подкрепата за деца, подложени на тормоз. Всичко е подчинено на една цел – равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик. „Отпадането от училище не е в полза на самите деца, на семействата им, както и на цялото ни общество“, посочи Диян Стаматов.Добави коментар