Помощи за първокласници

133
Помощи за първокласници

Документи се подават до края на септември

До края на септември ще се приемат молби-декларации за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници за учебната 2011/2012 г. в размер на 150 лева, съобщиха от Агенция "Социално подпомагане".

Право на тази помощ имат семейства със средномесечен доход от последните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията до 350 лева на член от семейството.

Молба-декларация по образец за отпускане на помощта за първокласници се подава в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас на държавно или общинско училище, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година.

Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към молба-декларацията се прилагат следните документи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения, удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище, копие от заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ако има такова), удостоверение за раждане на детето; лична карта; протокол на ЛКК.Добави коментар