Ме­рят тем­пе­ра­ту­ра на ма­ту­ра­та

106
Ме­рят тем­пе­ра­ту­ра на ма­ту­ра­та

Де­зин­фек­ци­рат и хи­ми­кал­ка­та, с ко­я­то зре­лос­тни­кът се подпис­ва

Тем­пе­ра­ту­ра­та на уче­ни­ци­те, ко­и­то се яв­я­ват на ма­ту­ра, ще бъ­де ме­ре­на пре­ди на­ча­ло­то на из­пи­та. То­ва се съ­дър­жа в ин­струк­ция на Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та за дър­жав­ни­те зре­лос­тни из­пи­ти, раз­пра­те­на до учи­ли­ща­та.

Тем­пе­ра­ту­ра­та на уче­ни­ци­те ще се ме­ри от раз­сто­я­ние с ин­фра­чер­вен тер­мо­ме­тър, ра­зяс­ни ди­рек­то­рът на 119 СУ Ди­ян Ста­ма­тов. Той при­зо­ва уче­ни­ци­те да се яв­ят по­ло­вин и до­ри един час пре­ди на­ча­ло­то на из­пи­та, кой­то та­зи го­ди­на по из­клю­че­ние за­поч­ва от 9, вмес­то от 8 ча­са. Та­ка ще се из­бег­не скуп­чва­не, уче­ни­ци­те ще имат вре­ме да по­лу­чат не­об­хо­ди­ми­те ин­струк­ции за бе­зо­пас­ност, да де­зин­фек­ци­рат ръ­це­те си и да бъ­де из­ме­ре­на тем­пе­ра­ту­ра­та им.

За свое улес­не­ние те ще мо­гат да по­каз­ват бе­леж­ки­те, че са до­пус­на­ти до дър­жа­вен зре­лос­тен из­пит, и от мо­бил­ния си те­ле­фон. "Всич­ко ще ста­ва мак­си­мал­но бър­зо, но аби­ту­ри­ен­ти­те тряб­ва да имат пред­вид, че ще бъ­дат до­пус­ка­ни в за­ли­те, пре­ди да бъ­де об­я­вен из­пит­ни­ят ва­ри­ант, та­ка че в те­хен ин­те­рес е да се яв­ят по-ра­но", ка­за Ста­ма­тов.

В за­по­вед­та на МОН оба­че не е за­пи­са­но над как­ва тем­пе­ра­ту­ра зре­лос­тни­кът не мо­же да бъ­де до­пус­нат до из­пи­та, та­ка че яв­но то­ва ще ста­ва по пре­цен­ка на ме­ди­цин­ско­то ли­це. "Съ­вет­ва­ме уче­ни­ци­те, ко­и­то имат сим­пто­ми на за­бо­ля­ва­не, да не се яв­я­ват, за да не пос­та­вят под риск и из­пи­та на връс­тни­ци­те си. Ви­на­ги ще имат вре­ме да се яв­ят и на се­си­я­та през есен­та, а уни­вер­си­те­ти­те за­я­ви­ха, че ще удъл­жат сро­ко­ве­те за при­ем", ка­за Ста­ма­тов. Въп­ре­ки че ня­ма спе­ци­ал­ни ин­струк­ции, в 119-о СУ са пред­ви­де­ни и за­ли, къ­де­то уче­ни­ци с мал­ко по-ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра от нор­мал­на­та да бъ­дат изо­ли­ра­ни и все пак да по­ло­жат зре­лос­тния из­пит. За тях съ­що е пред­ви­де­но ви­де­о­наб­лю­де­ние.Аби­ту­ри­ен­ти­те ще бъ­дат по не по­ве­че от 10-12 в стая и ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни шах­мат­но на чи­но­ве­те. Длъж­ни са да но­сят мас­ки, но мо­гат да не ги дър­жат неп­ре­къс­на­то на ус­та­та си, до­ка­то ра­бо­тят. Учи­ли­ща­та са оси­гу­ри­ли за своя смет­ка мас­ки или шле­мо­ве и на квес­то­ри­те. Пред­ви­ден е до­ри де­зин­фек­тант за хи­ми­кал­ка­та, с ко­я­то все­ки уче­ник се под­пис­ва, след ка­то пре­да­де из­пит­на­та си ра­бо­та.

Ве­че ста­на яс­но, че въп­ро­си­те за ма­ту­ри­те ще бъ­дат ре­ду­ци­ра­ни, ка­то от­пад­нат всич­ки за­да­чи, свър­за­ни с Вап­ца­ров, Та­лев и Ди­ми­тър Ди­мов, а по ис­то­рия ня­ма да има въп­ро­си за пе­ри­о­да след Пър­ва­та све­тов­на вой­на, припомня вестник Стандарт.

В мно­го учи­ли­ща въз­ник­ва проб­лем с квес­то­ри­те, тъй ка­то част от учи­те­ли­те оп­ре­де­лят се­бе си ка­то рис­ко­ва гру­па и не же­ла­ят да се под­ла­гат на до­пъл­ни­тел­но нап­ре­же­ние. В 119 СУ от­ка­за­ли­те се да бъ­дат квес­то­ри са 15 ду­ши. В 107-мо ОУ, къ­де­то ще се про­веж­дат са­мо из­пи­ти за гим­на­зия, 10 пре­по­да­ва­те­ли са от­ка­за­ли да при­със­тват на из­пи­ти­те, ко­е­то спо­ред ди­рек­то­ра Дан­ко Ка­ла­пиш е дос­та ви­сок про­цент, но ус­пе­ли да ги за­ме­нят с дру­ги пре­по­да­ва­те­ли.

От учи­тел­ска­та "Под­кре­па" ко­мен­ти­ра­ха, че дос­та пе­да­го­зи са от­ка­за­ли да се вър­нат и в дет­ски­те гра­ди­ни. "Ще сле­дим си­ту­а­ци­я­та, но ня­ма да поз­во­лим да има увол­не­ни учи­те­ли за­ра­ди лич­ния им из­бор в та­зи си­ту­а­ция", ка­за пред­се­да­те­лят на син­ди­кат "Об­ра­зо­ва­ние" Юли­ан Пет­ров. По не­го­ви­те ду­ми в ко­лек­тив­ния тру­дов до­го­вор е пред­ви­де­на въз­мож­ност и за до­пъл­ни­те­лен пла­тен от­пуск, ако учи­те­ли­те не се за­вър­нат, и за то­ва ще се во­дят пре­го­во­ри с Ми­нис­тер­ство­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то.

В съ­що­то вре­ме МОН ве­че ра­бо­ти над 3 сце­на­рия за но­ва­та учеб­на го­ди­на. Ней­ни­ят старт за­ви­си от то­ва, да­ли ще има вто­ра въл­на на Covid-19. Ако то­ва се слу­чи до сеп­тем­ври, го­ди­на­та мо­же да за­поч­не в дис­тан­ци­он­на фор­ма. В про­ти­вен слу­чай тя ще за­поч­не при­със­тве­но, а впос­лед­ствие в за­ви­си­мост от си­ту­а­ци­я­та мо­же да бъ­де час­тич­но при­със­тве­на и час­тич­но дис­тан­ци­он­на. До­то­га­ва елек­трон­ни­те ре­сур­си ще бъ­дат об­но­ве­ни, а про­ме­ни в нор­ма­тив­на­та уред­ба ще пред­ви­дят, че и при грип­на ва­кан­ция ще мо­же да се про­веж­да он­лайн обу­че­ние.

Добави коментар